Appleton Area District Cov Tsev Kawm Ntawv Dawb Daim Ntawv Nug Txog Kev Nrhiav lb Tug Thawj Tswj

Appleton Area School District Cov Tsev Kawm Ntawv Dawb Pawg Neeg Tswj Xyuas Kev Kawm Ntawv (Bd of Education) sam sim pib nrhiav ib tug thawj tswj tshiab. Pawg Neeg Tswj thov koj li tswv yim pab hauv tus txheej txheem ua no uas yuav ua tau ib qho coj kev uas tseem ceeb thaum lawv xaiv ib tug thawj tswj tshiab.
Pawg Neeg Tswj thov koj kev pab los ntawm qhov kom koj teb daim ntawv nug nram qab no. Nws yuav siv sij hawm tsawg tshaj kaum feeb los teb kom tiav, thiab nws yog ib qho uas tsis muaj neeg paub tias tus neeg teb yog leej twg thiab yuav tsis pub rau lwm tus sab nraud paub.
Ua tsaug rau koj lub sij hawm. Yuav muab qhov tshawb pom tau los ntawm daim ntawv nug no tso rau hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv lub vas sab (website) tom qab Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 15, 2017.

Question Title

* 1. Thov xaiv qhov (cov) kev xaiv uas piav qhia tau zoo tshaj txog seb koj txheeb cheeb tsam tsev kawm ntawv li cas. Thov xaiv tag nrho cov uas siv.

Question Title

* 2. Thov xaiv PEB (3) yam nram qab no uas sawv cev qhov cheeb tsam tsev kawm ntawv ua tau zoo tshaj plaws.

Question Title

* 3. Thov xaiv PEB (3) yam hauv qab no uas sawv cev cov kev cov nyom loj tshaj plaws rau cheeb tsam tsev kam ntawv.

Question Title

* 4. Thov xaiv PEB (3) lub hom phiaj loj rau cheeb tsam tsev kawm ntawv ua kom tiav hauv peb mus rau tsib xyoos tom ntej no.

Question Title

* 5. Thov xaiv PEB (3) yam cwj pwm uas koh ntseeg tias yog ib qho tseem ceeb tshaj rau ib tug neeg thiaj li yuav los ua tau ib tug thawj tswj tau zoo hauv Appleton Area School District Cov Tsev Akawm Ntawv Dawb. Tus thawj tswj tshiab yuav tsum tau yog ib tug neeg uas:

Question Title

* 6. Koj xav kom Pawg Neeg Tswj Kev Kaawm Ntawv (Board of Education) nug cov lus nug li cas rau tus neeg sib tw rau txoj hauj lwm thaum uas lawv nrhiav tus thawj tswj?

T