Ủy Ban Đánh Giá Điều Lệ có nhiệm vụ đưa ra khuyến nghị cho Hội Đồng Thành Phố Gresham về cách chúng ta bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của thành phố chúng ta. Điều này có thể ảnh hưởng đến cách bạn được đại diện.

Hội Đồng Thành Phố Gresham bao gồm một Thị Trưởng và sáu Ủy Viên Hội Đồng được bầu “rộng rãi”. Trong hệ thống bầu cử rộng rãi, cộng đồng bỏ phiếu bầu của họ cho tất cả các ghế Hội Đồng Thành Phố tham gia bầu cử và các ủy viên hội đồng có thể sống ở một khu vực hoặc trải rộng khắp thành phố. Các Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Gresham được bầu theo "đa số phiếu" cho nhiệm kỳ bốn năm. Điều này có nghĩa là ứng cử viên có nhiều phiếu bầu nhất sẽ thắng cuộc bầu cử, bất kể ứng cử viên đó có nhận được đa số phiếu bầu (trên 50%) hay không.

Ủy ban muốn nghe từ bạn! Vui lòng hoàn thành cuộc khảo sát ngắn dưới đây.

Question Title

* 1. Bạn có bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội Đồng Thành Phố cuối cùng vào năm 2020 không?

Question Title

* 2. Có lý do gì khiến bạn không bỏ phiếu không?

Question Title

* 3. Bạn có cảm thấy được Hội Đồng Thành Phố Gresham đại diện không?

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý cũng không phản bác Hoàn toàn đồng ý
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Hãy chia sẻ lý do tại sao bạn cảm thấy như vậy.

Question Title

* 5. Bạn hoặc bạn bè, gia đình và cộng đồng của bạn gặp phải những vấn đề gì, nếu có, khi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở Thành phố Gresham?

Question Title

* 6. Điều gì sẽ giúp bạn bỏ phiếu dễ dàng hơn hoặc khuyến khích bạn bỏ phiếu? (Chọn tất cả các câu phù hợp)

Question Title

* 7. Ngay bây giờ, mỗi Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố sẽ đại diện cho toàn thể Thành Phố. Điều này có thể thay đổi để mỗi Ủy Viên Hội Đồng sẽ đại diện cho khu vực thành phố mà họ sinh sống. Bạn có muốn thay đổi này điều này không?

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý cũng không phản bác Hoàn toàn đồng ý
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Ngay bây giờ, bạn bỏ phiếu cho một ứng cử viên. Bạn có muốn bỏ phiếu bằng cách sắp xếp các ứng cử viên theo thứ tự ưu tiên không? (từ yêu thích nhất đến ít yêu thích nhất)

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý cũng không phản bác Hoàn toàn đồng ý
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 9. Bạn có bao giờ bỏ phiếu cho một ứng cử viên mà bạn không yêu thích vì bạn nghĩ ứng cử viên mà bạn thực sự muốn sẽ không giành chiến thắng?

Question Title

* 10. Hội Đồng Thành Phố Gresham có sáu Ủy Viên Hội Đồng. Các Ủy Viên Hội Đồng này được mọi cử tri trong Thành Phố bỏ phiếu và họ phục vụ trong bốn năm. Khi ai đó tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố, họ sẽ thắng cử nếu nhận được nhiều phiếu hơn những người khác đang tham gia tranh cử. Bạn có nghĩ rằng cách chúng ta bầu Thị Trưởng và các Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố đang hoạt động hiệu quả không?

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý cũng không phản bác Hoàn toàn đồng ý
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. Hãy chia sẻ lý do tại sao bạn cảm thấy như vậy.

Question Title

* 12. Bạn có cảm thấy lá phiếu của bạn cho hội đồng thành phố để định hình các chính sách và quyết định của Thành Phố ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn không?

Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý cũng không phản bác Hoàn toàn đồng ý
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 13. Bạn có bao giờ muốn ứng cử vào Hội đồng không?

Question Title

* 14. Nếu bạn chọn không hoặc không chắc, tại sao? (Chọn tất cả các câu phù hợp)

Điều Lệ của Thành Phố là hiến pháp của Thành Phố Gresham. Đó là cách chính phủ vận hành. Các chủ đề trong điều lệ bao gồm cách Hội Đồng hoạt động và được trả lương, cách thức tiến hành các cuộc bầu cử và các hạng mục kiểm soát cách Thành Phố hoạt động kinh doanh.

Tám năm một lần, Ủy Ban Đánh Giá Điều Lệ (CRC) tình nguyện của cư dân phải xem xét nội dung của Điều Lệ Thành phố. CRC có thể đưa ra đề nghị với Hội Đồng về các hạng mục cần thay đổi. Hội Đồng có thể quyết định đưa một hoặc nhiều thay đổi do CRC đề xuất vào lá phiếu mùa thu năm 2022.

Question Title

* 15. Có điều gì khác mà bạn muốn Ủy Ban Đánh Giá Điều Lệ biết về kinh nghiệm của bạn với các cuộc bầu cử Thành Phố không?

Question Title

* 16. Nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật định kỳ về công việc của Ủy Ban Đánh Giá Điều Lệ, vui lòng gửi kèm email bên dưới.

Các câu hỏi nhân khẩu học tiếp theo này là để giúp đảm bảo chúng tôi đang tiếp cận tất cả các thành viên trong cộng đồng của mình. Thành Phố sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng nào đã được gửi. Thông tin nhân khẩu học được thu thập chỉ được sử dụng để đánh giá sự đại diện của những người tham gia khảo sát và ngăn chặn các mục khảo sát trùng lặp.

Question Title

* 18. Bạn xác định giới tính của mình như thế nào?

Question Title

* 19. Điều nào dưới đây mô tả chính xác nhất chủng tộc/dân tộc của bạn? (Chọn tất cả các câu phù hợp)

Question Title

* 20. Bạn bao nhiêu tuổi?

T