* 1. Aadnav

* 2. Itar Adnaav - Vyavaharik Naav Uda. Patil, Joshi, Sardesai Ity. (Fakta ek)

* 3. Gotra

* 4. Kulacha purvicha pramukh vyavasaya

* 5. Sutra (Mahiti aslyas liha nahitar rakana rikama theva)

* 6. Mul Gaon

* 7. Gharatli Mukhya Bhasha

* 8. Kula Devi

* 9. Itar Kula Daiwat

* 10. Itar kahi mahiti

T