แบบสำรวจปัจจัยที่สนับสนุนให้พนักงานในองกค์กรของท่านได้รับการโปรโมท

Question Title

* 1. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณได้โปรโมทพนักงานในบริษัทหรือไม่ ( Have you promoted staff in the past 12months?)

Question Title

* 2. มีพนักงานในบริษัททั้งหมดกี่คน ( How many regular employees does your company have?)

Question Title

* 4. บริษัทของคุณ ตั้งอยู่ที่ (What is your location / head office)

Question Title

* 5. ข้อความใดต่อไปนี้ ที่อธิบายเกี่ยวกับการโปรโมทพนักงานในบริษัทของคุณได้ดีที่สุด (What statement best describes the volume of allowed promotions in a year in your company?)

Question Title

* 6. บริษัทของคุณมีการโปรโมทพนักงานในช่วงไหน (เลือกได้มากกว่า 1 เดือน) (When are promotions evaluated in your company? Select the months that apply)

Question Title

* 7. ข้อใดต่อไปนี้ ส่งเสริมโอกาสในการได้รับการโปรโมท (Which situations open up opportunities for promotion, select Top 3)

Question Title

* 8. ในปีที่ผ่านมา มีการโปรโมทพนักงานกี่ครั้ง กรุณาระบุอัตราส่วนพนักงานที่ได้รับการโปรโมทต่อพนักงานทั้งหมด (How many promotions in the past year did your company give? Please provide approximate ratio VS regular employee headcount)

Question Title

* 9. กรุณาระบุว่าพนักงานแต่ละระดับ มีการอนุมัติให้ได้รับการโปรโมทในสัดส่วนเท่าไร (รวมทั้งหมดให้ได้ 100%) (What is the breakdown of promotions approved per position level? Please estimate ratio in percent total to 100%)

Question Title

* 10. ในปีที่ผ่านมา พนักงานที่ได้รับโปรโมทอยู่ในประเภทงานใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) (For which specializations did you promote employees in the past year? Please select all that apply)

Question Title

* 11. ในการพิจารณาโปรโมทพนักงาน พนักงานจะต้องมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ อย่างน้อยกี่เดือน (What is the minimum years of experience in their current position for someone to be considered for promotion? Please enter number of months)

Question Title

* 12. มีปัจจัยใดบ้างที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการโปรโมท ( Which are the top factors that will help get a promotion approved)

Question Title

* 13. บุคคลใดในบริษัทที่มีอิทธิพลต่อการโปรโมทพนักงานมากที่สุด (Who is the most effective person that can influence a
promotion)

Question Title

* 14. ในการโปรโมทพนักงานแต่ละระดับ มีการเพิ่มเงินเดือนอย่างไร ( How much increase in salary is typically given for promotions for each position level)

Question Title

* 15. ในการโปรโมทพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ใดบ้าง ( What benefits are given for Manager level promotions and up?)

Question Title

* 16. ในการโปรโมทพนักงานที่ไม่ใช่ผู้จัดการ พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ใดบ้าง (What benefits are given for non-managerial promotions (Supervisor/Officer/Specialist)

Question Title

* 17. พนักงานควรจะทำอย่างไร เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกโปรโมท (What can employees do to increase their chances of getting a promotion?)

T