Question Title

* 1. Câu trả lời nào phù hợp với quý vị nhất?

Question Title

* 2. Điều quan trọng nào (có thể hơn một) quý vị nhận thấy người đảm nhận cương vị Tổng giám thị mới cần phải giải quyết?

Question Title

* 3. Phẩm chất nào quý vị muốn thấy ở vị Tổng giám thị mới? Chọn ba (3) đức tính quan trọng nhất.

Question Title

* 4. Phẩm chất lãnh đạo nào quý vị thấy vị Tổng giám thị mới cần phải có? Xin chọn ba (3) phẩm chất quan trọng nhất. 

Question Title

* 5. Những kinh nghiệm nào vị Tổng giám thị mới cần phải có? Chọn ba (3) điều phù hợp nhất.

Question Title

* 6. Có điều gì khác nữa mà quý vị cần chúng tôi lưu ý thêm?

0 of 6 answered
 

T