Pflugerville ISD đang tìm kiếm đầu vào từ cộng đồng của mình trong việc đặt tên cho trường trung học mới nhất của huyện, dự kiến mở cửa vào mùa thu 2021.

Người nộp tên để xem xét cho các tiện nghi Pflugerville Independent School District sẽ sử dụng mẫu đơn này. Theo chính sách của Hội đồng CW (địa phương), các tòa nhà và các tiện nghi sẽ được đặt tên cho:

• Các trang web lịch sử, địa lý hoặc cộng đồng;
• Các cá nhân hoặc gia đình đáng kể có đóng góp đáng kể cho giáo dục công lập trong huyện.
• Một nhà nước hoặc nhân vật quốc gia quan trọng


Hội đồng quản trị PfISD vẫn giữ quyền có tên tất cả các cơ sở PfISD. Huyện sẽ chấp nhận tên thông qua thứ tư, 17 tháng 9 lúc 5 giờ chiều.

T