การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในครั้งนี้  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ
ของงานการเงิน การคลังและพัสดุ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

* 1. เพศ

* 2. สถานภาพ

* 3. ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจการให้บริการ

(2.1)  ความพึงพอใจการให้บริการ : ด้านเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน  

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ได้ใช้บริการ
1  การกำหนดขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจน
2  ระยะเวลาให้บริการมีความรวดเร็ว  เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ
3  ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และได้รับการแก้ปัญหาตรงความต้องการ
4  ความสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม พูดจาด้วยถ้อยคำ/น้ำเสียงสุภาพ
5 การประสานงาน การติดตามงานและการทำงานแทนกันได้
6 สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ/ตัวอย่างรูปแบบเอกสาร
7. คุณภาพการให้บริการโดยรวม
8. ความประทับใจของผู้รับบริการ

* 4. (2.2)   ความพึงพอใจการให้บริการ :  ด้านการรับเงิน-จ่ายเงิน และการเบิกจ่ายเงิน กิจกรรม/โครงการ

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ได้ใช้บริการ
1.   การกำหนดขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจน
2.  ระยะเวลาให้บริการมีความรวดเร็ว  เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ
3.  ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และได้รับการแก้ปัญหาตรงความต้องการ
4.  ความสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม พูดจาด้วยถ้อยคำ/น้ำเสียงสุภาพ
5.  การประสานงาน การติดตามงานและการทำงานแทนกันได้
6.  สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ/ตัวอย่างรูปแบบเอกสาร
7.  คุณภาพการให้บริการโดยรวม
8.  ความประทับใจของผู้รับบริการ

* 5. (2.3)   ความพึงพอใจการให้บริการ :  ด้านเงินยืมทดรองราชการ

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ได้ใช้บริการ
1.   การกำหนดขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจน
2.  ระยะเวลาให้บริการมีความรวดเร็ว  เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ
3.  ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และได้รับการแก้ปัญหาตรงความต้องการ
4.  ความสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม พูดจาด้วยถ้อยคำ/น้ำเสียงสุภาพ
5.  การประสานงาน การติดตามงานและการทำงานแทนกันได้
6.  สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ/ตัวอย่างรูปแบบเอกสาร
7.  คุณภาพการให้บริการโดยรวม
8.  ความประทับใจของผู้รับบริการ

* 6. (2.4)   ความพึงพอใจการให้บริการ :  ด้านการพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง /เบิกจ่ายพัสดุ

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ได้ใช้บริการ
1.  การกำหนดขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจน
2.  ระยะเวลาให้บริการมีความรวดเร็ว  เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ
3.  ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และได้รับการแก้ปัญหาตรงความต้องการ
4.  ความสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม พูดจาด้วยถ้อยคำ/น้ำเสียงสุภาพ
5. การประสานงาน การติดตามงานและการทำงานแทนกันได้
6. สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ/ตัวอย่างรูปแบบเอกสาร
7. คุณภาพการให้บริการโดยรวม
8. ความประทับใจของผู้รับบริการ

* 7. (2.5)   ความพึงพอใจการให้บริการ :  ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ได้ใช้บริการ
1.  การกำหนดขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจน
2.  ระยะเวลาให้บริการมีความรวดเร็ว  เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ
3.  ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และได้รับการแก้ปัญหาตรงความต้องการ
4.  ความสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม พูดจาด้วยถ้อยคำ/น้ำเสียงสุภาพ
5.  การประสานงาน การติดตามงานและการทำงานแทนกันได้
6.  สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ/ตัวอย่างรูปแบบเอกสาร
7.  คุณภาพการให้บริการโดยรวม
8. ความประทับใจของผู้รับบริการ

* 8. (2.6)  ความพึงพอใจการให้บริการ :  ด้านงานด้านสวัสดิการต่าง ๆ (ค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียน/เงินกู้กองทุนสวัสดิการคณะ)

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ได้ใช้บริการ
1.  การกำหนดขั้นตอน กระบวนการ วิธีปฏิบัติ ที่ชัดเจน
2.  ระยะเวลาให้บริการมีความรวดเร็ว  เหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ
3.  ความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ และได้รับการแก้ปัญหาตรงความต้องการ
4.  ความสุภาพ มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม พูดจาด้วยถ้อยคำ/น้ำเสียงสุภาพ
5.  การประสานงาน การติดตามงานและการทำงานแทนกันได้
6.  สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ/ตัวอย่างรูปแบบเอกสาร
7.  คุณภาพการให้บริการโดยรวม
8.  ความประทับใจของผู้รับบริการ
...งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป...

T