(Click here to take the survey in English.) Cảm ơn bạn đã tham gia Khảo sát cộng đồng về Kế hoạch di động an toàn ở Santa Ana. Thành phố Santa Ana xem an toàn của người sử dụng đường bộ là ưu tiên hàng đầu và đang tiến hành một nghiên cứu sẽ báo cáo nơi thực hiện cách cải tiến để giảm tử vong do giao thông không còn nguy hiểm, đồng thời duy trì hoạt động linh hoạt trên đường phố.

Vui lòng giúp thành phố hiểu các ưu tiên của bạn trong việc đầu tư vào các địa điểm đã chọn bằng cách hoàn thành cuộc khảo sát này. Có năm câu hỏi và mất 2-4 phút để hoàn thành. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Mauricio Castaneda tại mcastaneda@santa-ana.org

Question Title

* 1. Khi bạn nghĩ về đầu tư vào giao thông, hai cân nhắc hàng đầu của chúng ta trong việc lựa chọn các dự án mà chúng ta thiết kế là gì?
(Vui lòng chọn 3 người hàng đầu của bạn)

Question Title

* 2. Bạn muốn xem thêm ba cách cải tiến dành cho người đi bộ nào ở Santa Ana?
(Vui lòng chọn 3 người hàng đầu của bạn)

Question Title

* 3. Bạn muốn xem thêm ba loại phương tiện xe đạp nào ở Santa Ana?
(Vui lòng chọn 3 người hàng đầu của bạn)

Question Title

* 5. Bạn có muốn cho chúng tôi biết thêm về kinh nghiệm đi lại của bạn ở Santa Ana không?

T