1. PEST и SWOT анализ на политиките по превенция на ДН и НОП

Политики са курсовете, организацията и принципите на действие, възприети на национално и/или общинско ниво, зададени експлицитно от правителството, институциите и други действащи лица. Те включват нормативната рамка, но не се ограничават само със законовата рамка.

Превенция са всички стратегии, насочени към предотвратяване на даден феномен.

ДН - домашно насилие
НОП - насилие, основано на пола.

PEST - политически, икономически, социален и технологичен анализ. SWOT - силни, слаби страни, възможности и рискове в средата.

"Обрязването на женските полови органи" е практика в някои култури за осакатяване на женските полови органи, често в ранна възраст.

"Небинарни хора" са хора, които не определят пола си в термините на "мъж" или "жена".

Question Title

* 1. Според мен, политики за превенция на следните видове основано на пола насилие и домашно насилие са налице в България (независимо от качеството и ефективността им):

Question Title

* 2. Считам, че познавам следните политики за превенция:

Question Title

* 3. Според мен, в България, има специалисти, които познават и прилагат политиките по превенция на следните форми на НОП и ДН:

Question Title

* 4. Според мен политики по превенция по следните форми на НОП и ДН са достатъчно разработени в България:

Question Title

* 5. Към момента, следните политически фактори играят положителна роля за качеството  на политиките по превенция на основаното на пола насилие:

Question Title

* 6. Към момента, следните политически фактори играят отрицателна роля за качеството  на политиките по превенция на основаното на пола насилие:

Question Title

* 7. Към момента, следните икономически фактори играят положителна роля за качеството  на политиките по превенция на основаното на пола насилие:

Question Title

* 8. Към момента, следните икономически фактори играят отрицателна роля за качеството  на политиките по превенция на основаното на пола насилие:

Question Title

* 9. Към момента, следните социални фактори играят положителна роля за качеството  на политиките по превенция на основаното на пола насилие:

Question Title

* 10. Към момента, следните социални фактори играят отрицателна роля за качеството  на политиките по превенция на основаното на пола насилие:

Question Title

* 11. Към момента, следните технологически фактори играят положителна роля за качеството  на политиките по превенция на основаното на пола насилие:

Question Title

* 12. Към момента, следните технологически фактори играят отрицателна роля за качеството  на политиките по превенция на основаното на пола насилие?

Question Title

* 13. Към момента, силните страни на политиките по превенция на основано на пола насилие са:

Question Title

* 14. Към момента, слабите страни на политиките по превенция на основаното на пола насилие са:

Question Title

* 15. Kъм момента, възможностите, предоставяни от контекста за разработване и прилагане на политиките по превенция на основаното на пола насилие са:

Question Title

* 16. Към момента, рисковете в контекста при разработване и прилагане на политиките по превенция на основано на пола насилие са:

Question Title

* 17. Работя по превенция на домашно насилие:

Question Title

* 18. Към момента, следните политически фактори играят положителна роля за качеството  на политиките по превенция на домашно насилие:

Question Title

* 19. Към момента, следните политически фактори играят отрицателна роля за качеството  на политиките по превенция на домашното насилие:

Question Title

* 20. Към момента, следните икономически фактори играят положителна роля за качеството  на политиките по превенция на домашното насилие:

Question Title

* 21. Към момента, следните икономически фактори играят отрицателна роля за качеството  на политиките по превенция на домашното насилие:

Question Title

* 22. Към момента, следните социални фактори играят положителна роля за качеството  на политиките по превенция на домашното насилие:

Question Title

* 23. Към момента, следните социални фактори играят отрицателна роля за качеството  на политиките по превенция на домашното насилие:

Question Title

* 24. Към момента, следните технологически фактори играят положителна роля за качеството  на политиките по превенция на домашното насилие:

Question Title

* 25. Към момента, следните технологически фактори играят отрицателна роля за качеството  на политиките по превенция на домашното насилие:

Question Title

* 26. Към момента силните страни на политиките по превенция на домашното насилие  са:

Question Title

* 27. Към момента, слабите страни на политиките по превенция на домашното насилие  са:

Question Title

* 28. Към момента,  възможностите, предоставяни от контекста за разработване и прилагане на политиките по превенция на домашното насилие са:

Question Title

* 29. Към момента, рисковете в контекста за разработване и прилагане на политиките по превенция на домашното насилие са:

 
25% of survey complete.

T