Da’faam hnyiangx bouc leiz bun faaux mbuoz bieqc tengx zorc b

Ze’buonc leiz bouc bun ziux goux zorc baengc: Domh gorn zangc tengx ziux goux yuonh baeqc fingx zorc corngh zingh baengc aengx zoix daaux nqaang nzuonx tengx yiem California se benx da’faam hnyiangx! Domh nzoih dongh hnyouv caux yie mbuo juangc naaiv baan gong wueic zuqc yie mbuo gapv zunv ziez fingx dungh benx janx-jieqv, fiuv fingx, aengx caux ziez setv laangx zangc baeqc fingx juangc caangh laangh taux ziux goux corngh zingh baengc aengx caux hnangv haaix fiou bun maaih benx wangc siangx njien-yiouh jauv-louc.

Yie mbuo borqv gapv zunv doic yiem njiec deic dauh aengx caux zuangx laangx baeqc fingx, liepc ceix benx lauh ndaauv gong-bou jauv-louc liouh bouc wuonv gong caux ninh mbuo buonh deic gorn zangc ziouv, dorh ih hnyiangx zaah buatc nyei siang-waac-fienx daaih caangh laangh muangx, dorh zoux benx siang-waac hoqc hiuv tipv aengx caux bun laangx zangc zuangx mienh hoqc hiuv hnangv haaix ziux goux ga’ganh buonc-sin camv faaux aengx caux zuangx laangx baeqc fingz haih domh nzoih ziux goux corngh zingh baengc dorng dauh dorng mueix.

Naaiv norm wuic se benx California Pan-Ethnic Health Network, Latino Coalition zoux ziouv ziux goux wangc siangx yiem California, juangc caux California dongc zangc Indian wangc siangx, Southeast Asia zoux gong gorn zangc, California ziux goux janx-jieqv wangc siangx gorn zangc, aengx caux ziux goux corngh zingh nyei gorn zangc aengx caux zuangx goz juangc liuc leiz ziux goux nanv sic mienh juangc zoux ziouv liepc naaiv norm wuic faaux.

Koi wuic yietv nyeic gong-bou jauv-louc:

Hnoi-nyieqc: Yiem njiec leiz baaix nyeic, juov hlaax 19, 2023
Ziangh hoc: 10:00 diemv lungh ndorm zanc mingh taux 4:30 diemv lungh hmuangx ei deic dauh ziangh hoc (lungh ndorm 9 diemv ziangh hoc ninh mbuo koi gaengh bun nyanc lungh ndorm hnaangx aengx caux hopv coffee)
Dorngx dauh: CSU Sacramento domh horqc dorngh gorn zangc dorngx, 6000 J St, Sacramento, CA 95819 (dorng hmien buangh)
Jaaz zinh: Wang-henh hnangv

Tov daaix luic faaux mbuoz bieqc mv zaih jiex naaiv norm hnoi-nyieqc 9/14/23!
Aac-fienx mbuox taux ziux goux simv longx mv bun butv benx COVID-19:

Naaiv California Pan-Ethic Health Network (California Pan-Ethic Health Network, CPEHN) hiuv gorngv corc maaih COVID-19 mv gaengh nzengc zuqc ziux goux aengx caux yie mbuo zuqc liepc benx ga'ndiev deix jauv-louc mbungh ziux goux aengx caux yie mbuo liepc nzoih doz-leiz liouh gunv koi wuic jauv-louc:
  • Maiv gunv gorngv nziepv nzoih nqaeqv wuon-baengc ndie yaac baac, yiem njiec ga’nyuoz wuic dauh da’dauh horpc zuqc buang nzoih hmien liouh torngh baengc
  • CPEHN oix heuc yietc zungv zuangx mienh bieqc koi wuic dorngh duqv nziepv nzoih mv zoqc jiex yi sim nqaeqv COVID-19 wuon-baengc ndie aengx caux bieqc domh gaengh yaac oix zuqc zaah mangc nzoih nziepv ndie nyei daan ndaangc.
  • CPEHN se mv zeiz zorqv siou a’fai goux siou zorc baengc waac-fienx oc
  • Yiem njiec domh gaengh ndaangc, zuangx mienh bieqc koi wuic dorngh oix zuqc dorh
    • Nziepv ndie sou-gorn bun zaah mangc (zien lox-sou-gorn, aamx cuotv daaih (aamx hietv aamx fangx zorngh a’fai beih zangc naanz bun mangc), aamx nziepv ndie-nqaeqv yiem njiec tengx gunv goux baengc zingh aengx caux nqaeqv wuon gorn zangc (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), zorc baengc dorngx, a’fai hungh jaa ze’weic gorn
    • Aamx ID fangx dungh mv gaengh dorng ziangh hoc (niouv cie sou, saengv zangc cuotv ID fangx-daan, bieqc horqc ID fangx-daan, passport, aengx caux da’nyeic nyungc fangx-daan dungh maaih meih nyei hmien-fangx aengx caux hietv nzoih meih nyei mbuoz wuov)
Liepc maaih COVID-19 doz-leiz benx
English
Chinese
Spanish
Khmer
Vietnamese
Tagalog
Laotian

Nzunc baav naaiv deix doz-leiz corc haih maaih dorngx goiv siang.
Guangc simv cuotv benx zuqc mv longx yiem zorc baengc jauv-louc:

Se gorngv haaix laanh mienh sienx gorngv maaih zorc baengc sou-gorn bun guangc simv cuotv, jaa-ndaangc zuqc lorx mbuox taux Rachel Katz yiem njiec naaiv rkatz@cpehn.org mv gauh zaih jiex yietc norm leiz baaix bouc dauh taux koi wuic hnoi-nyieqc oc, mv zei nor ninh mbuo mv sienx meih. Ninh mbuo corc dangv domh gaengh ndaangc tengx dimv COVID-19 liouh guangc simv cuotv. Tengx jiepv sih dimv baengc. Haaix deix mienh sienx gorngv ninh mbuo maaih nzoih beu sengh sou-gorn bun mangc liouh guangc simv cuotv wuov horpc zuqc maaih nzoih ga’ndiev diuh jauv-louc:
  • Maiv haih nziepv mv duqv nqaeqv COVID-19 ndie weic laaix benx zuqc ninh mbuo CDC mbuox heuc jiem-gec fai FDA laengz bun simv cuotv
  • Weic laaix maaih baengc a’fai beih zangc torngh mv hingh COVID-19 ndie-nqaeqv
Jienv sic tih mengh fienx mbuox bun hiuv taux COVID-19:

Tov daaix luic oix zuqc bieqc hnyouv gorngv gapv zunv doic yiem domh zuangx dorngx se haih maaih ziangh hoc nyiez zuqc COVID-19 aengx caux yie mbuo yaac mv haih laengz beu duqv junh gorngv meih mv haih nyiez zuqc baengc yiem domh zuangx koi wuic dorngx. CPEHN maiv haih laengz ziux goux duqv nzoih baengc zingh aengx caux yiem naaiv kang koi wuic jauv-louc haih ziux goux duqv yuonh taaih baengh taux dauh. Yie mbuo oix tov heuc meih zoux ei nzoih gorn zangc mbuox heuc ziux goux taaih baengh nyei doz-leiz, aengx caux zoux ei buonh deic leiz aengx caux longc hnyouv goux nzoih yietc zungv sic.

Doz-leiz ziux goux COVID-19 nyei gong se haih tiuv yienc ei puix zien sic dauh jauv-louc.

Question Title

* 1. Mbuoz

Question Title

* 2. Mienh fingx

Question Title

* 4. Meih zoux gong yiem njiec gong-gorn wuov zoux zuqc haaix nyungc jauv-louc?

Question Title

* 5. Email - se longc liouh dorh koi wuic waac-fienx fungx bieqc bun mangc hnangv

Question Title

* 6. Da’dauh mienh horpc zuqc maaih nzoih nziepv ndie sou-gorn a’fai maaih nzoih zorc baengc sou-gorn bun guangc simv cuotv. Haaix zanc bieqc ga’nuoz biauv liuz da’dauh horpc zuqc dangh buang nzoih torngv baengc beu hmien ga’naaiv, mv gunv jiex gorngv nziepv ndie-nqaeqv gauz yaac baac. Tov daaix luic mbiuv mbuox nzoih meih nziepv nzoih dangv COVID-19 ndie zuqc mbuoqc ziez sim mi’aqc:

CPEHN se duqv liepc hnyouv zoux bun yuonh da’dauh mienh aengx caux zoux gong nzie bun goux longx wuaaic fangx mienh. Daaix luic mbuox taux Aviva Prager yiem njiec aprager@cpehn.org a’fai (510) 832-1160 borqv bieqc lorx 308 liouh jaa-nziouv tov longc jauv-louc tengx faaux mbuoz bieqc naaiv baan koi wuic gong mv zaih jiex 2 -3 norm leiz baaix bouc dauh.

Jaa-nziouv tih mengh fienx mbuox bun hiuv gorngv taux qiemx zuqc mbenc haaix diuc liouh bieqc naaiv baan gong wuov. Daaix luic taan waac bun muangx gorngv taux faan waac, gorngv mbuox benx haaix diuc fangx aengx caux da’nyeic diuc qiemx zuqc longc bieqc naaiv baan gong wuov.

Daaix luic sienv mangc yietc zungv dungh puix horpc bouc dauh waac aengx caux beiv taux meih mv buatc yiem njiec tov daaih nyei mbuoz-daan nor, daaix luic dorh bieqc yiem naaiv “Da’nyeic diuc”.

Question Title

* 7. Meih qiemx zuqc longc tengx nzie faan waac nyei?

Question Title

* 8. Meih qiemx zuqc dorh naaic deix jaa-sic sou mingh faan waac nyei?

Question Title

* 9. Meih qiemx zuqc longc mienh tengx nzie longc buoz wuv faan waac bun mangc nyei?

Question Title

* 10. Meih qiemx zuqc longc mienh tengx nzie longc buoz wuv faan waac bun mangc nyei?

Question Title

* 11. Meih qiemx zuqc longc aamx benx domh zeiv-daan nyei?

Question Title

* 12. Tov daaix luic jaa-ndaangc mbuox tong fienx gorngv jiem-gec haaix nyungc lai hnaangx a’fai haaix nyungc lai hnaangx haih faan meih nyei sin zangc wuov. Ginv yietc zungv jauv-louc dungh ei horpc meih wuov.

Question Title

* 13. Zaah mangc Bot: daaix luic dorh benx nyeic-ziepc-yietv norm nam mber.

T