Η εταιρεία με την επωνυμία UPGRADE συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της στο πλαίσιο των συναλλαγών της με τον πελάτη για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Η εταιρεία εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων αυτών κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, ενώ φροντίζει τα δεδομένα αυτά να είναι τα κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Τα δεδομένα των πελατών μας υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο, αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο και χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς τους οποίους η εταιρεία έχει κοινοποιήσει στον πελάτη. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα δεδομένα των πελατών της να είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
Ο/Η πελάτης συμπληρώνοντας το παρόν ερωτηματολόγιο δηλώνει ότι ΣΥΝΑΙΝΕΙ  στην επεξεργασία των δεδομένων του από την εταιρεία UPGRADE για το σκοπό του ελέγχου της επιλεξιμότητας του για την ένταξη του σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Question Title

* 1. Στοιχεία Επικοινωνίας

Question Title

* 2. Η Επιχείρηση τηρεί βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας και έχει κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσης μέχρι τις 31/12/2017;

Question Title

* 3. Υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης τουλάχιστον του 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής του Επενδυτικού Σχεδίου; 
Τρόποι Εξασφάλισης Ιδιωτικής Συμμετοχής:
- Εξ ολοκλήρου με Ίδια Κεφάλαια

- Εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου από τράπεζα)
- Σε συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων  και τραπεζικού δανείου
- Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100% με βεβαίωση τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του ΕΣ (αφορά αποκλειστικά τη δράση Ψηφιακό Άλμα)

Question Title

* 4. Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας;

Question Title

* 5. Ποια τα Αποτελέσματα Προ Φόρων και Αποσβέσεων της Επιχείρησης για τα έτη 2015, 2016 και 2017;

Question Title

* 6. Ποια η εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης για τα έτη 2015, 2016 και 2017;

Question Title

* 7. Ποια η διάρθρωση κεφαλαίων της επιχείρησης για το έτος 2017;

Question Title

* 8. Ποιες οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) της επιχείρησης για το έτος 2017;
(1 ΕΜΕ = 1 εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης Χ 12 μήνες)

Question Title

* 9. Η Επιχείρηση έχει συμμετάσχει σε προηγούμενες δράσεις ΤΠΕ (e-services, e-security, digi-retail, digi-lodge, digi-content, ICT4GROWTH)

Question Title

* 10. Ψηφιακή Κατάταξη  Επιχείρησης
Στη λίστα που ακολουθεί σημειώνονται: ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία έτη από την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης, οι υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ τις οποίες ήδη διαθέτει/χρησιμοποιεί ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση.

T