• English
  • Español (México)
  • Tiếng Việt
  • ትግርኛ
  • 中文(简体)
ሰላም! ነዞም ኣብ ውሽጢ እትነብረሉ ማሕበረሰብ(ኣላመዳ፣ ኣልባኒ፣ በርክሌይ፣ ኤመሪቬይል፣ ኦክላንድን ፔይድማውንትን) ዝርከቡ ናይ ዓበይቲ ቤት ትምህርቲታት፣ ናይ ማሕበረሰብ ኮሌጃትን ኣብ ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበሩ ኤጀንሲታትን ፍልይ ዝበለ ትምህርታዊን ናይ ስራሕ መደባትን ኣብ ምድላውን ብተወሳኺ ድማ ንዓኻ፣ ንኣባላት ንስድራ-ቤትካን ማሕበረሰብካን ዝቐርቡልኩም ኣገልግሎታት ንምሕጋዝን ክበሃል ኣብ’ዚ ናይ 10-ደቓይቕ ዝኾነ ገምጋም ክትሳተፍ ተዓዲምካ ኣለኻ።

እቶም ኣብ ውሽጢ እትነብረሉ ማሕበረሰብ ዝርከቡ ናይ ዓበይቲ ቤት ትምህርቲታት፣ ናይ ማሕበርሰብ ኮሌጃትን ኣብ ማሕበርሰብ መሰረት ዝገበሩ ኤጀንሲታትን በቶም ናይ ውልቀ ሰባት ድልየት ከማልኡ ተባሂሎም ዝተዳለዉ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎታት ኣቢሎም ናይ ኩሎም ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ትምህርታዊ፣ ናይ ስራሕን ናይ ሂወት ሽቶታትን ንምውቃዕ ዝቖረጹ እዮም። ነዚ ኣብ’ዚ ገምጋም እዚ እትሳተፈሉ ዘለኻ ዕድል ናብ’ዚ ኣገዳሲ መጽናዕቲ እጃምካ ንምብርካት ተጠቐመሉ። የቐንየልና፣ ሐዚ ንጀምር!

መተሓሳሰቢ፡ ናይ’ዚ መጽናዕቲ እዚ ሊንክ ን ኣባላት ስድራ ቤትካን ን የዕሩኽትኻን ኣባጽሓዮ ወይ ድማ ናብ Northern Alameda Adult Education ናይ ሓባር መርበብ ሓበሬታ www.naaec.org ተወከስ።

Question Title

* 1. ዕድመኻ ክንደይ እዩ?

Question Title

* 2. ጾታኻ እንታይ እዩ?

Question Title

* 3. ዘርእኻን ብሄርካን እንታይ እዩ?

Question Title

* 4. ኣብ ቤትካ እቲ ብቐዳምነት ዝዝረብ ቋንቋ እንታይ እዩ?

Question Title

* 5. እቲ ናይ እትነብረሉ ከባቢ በዓል 5-ኣሃዝ ዚፕ ኮድ እንታይ እዩ?

Question Title

* 6. ንስኻ ዝወዳእኻዮ እቲ ዝለዓለ ትምህርታዊ ደረጃ እንታይ እዩ?

Question Title

* 7. ቅድሚ እዚ ዓበይቲ ቤት ትምህርቲ፣ ማሕበረሰበዊ ኮሌጅ ወይ ማሕበረሰባዊ ኤጀንሲ ዝወሰድካዮም ኮርሲታት ኣለዉ ዶ?

Question Title

* 8. ኣብ’ዚ ሐዚ ሰዓት ኣብ ቤት ትምህርቲ፣ ማሕበረሰበዊ ኮሌጅ ወይ ማሕበረሰባዊ ኤጀንሲ ኮርሲታት ኣብ ምውሳድ ዲኻ ትርከብ?

Question Title

* 9. እንተደኣ ን #8 መልስኻ እወ ኮይኑ፣ ብኽብረትካ ነቶም ኮርሲታት ኣበይ ትወስዶም ከምዘለኻ ኣብ እቶም ሳንዱቓት ምልክት ብምግባር ሓብር። ኣብ ኩሎም እቶም ዝምልከቶም መማረጺታት ምልክት ግበር።

Question Title

* 10. እንተደኣ ኣቐዲምካ ኮርስታት ወሲድካ ኮይንካ ወይ ኮርስታት ክትወስድ ድልየት ኣለካ ኮይኑ፣ ከመይ ዝበለ ናይ መምሃሪ ክፍሊ ኣቀራርባ እዩ ንዓኻ ካብ ኩሉ ዝስሕበካ? ኣብ ኩሎም እቶም ዝምልከቶም መማረጺታት ምልክት ግበር።

Question Title

* 11. ካብ’ዞም ዝስዕቡ እቶም ናይ ትምህርቲ ጉዕዞኻ ከይትጅምር ዝዓግቱኻ ነገራት ብ ቅድም ሰዓብ ኣመልክት።

  ከቢድ ብድሆ ማእኸላይ ክብደት ዘለዎ ብድሆ ዝተወሰነ ብድሆ ብድሆ ኣይኮነን ዝዛመድ ኣይኮነን
ን ናይ ኮርስ ክፍሊታት፣ መጽሓፍቲ፣ ቀረባት፣ ናይ መኪና ጠጠው መበሊን ካልኦትን ወጻኢታት ንምሽፋን ዘኽእል ገንዘብ
መጎዓዚያ
ናይ ህጻውንቲ ወይ ስድራ ቤት ክንክን
ናይ መንበሪ ገዛ ን/ወይ ናይ ምግቢ ውሑስነት ጸገም
ምስ እቲ ዘለኒ መደብ ብሓንሳብ ዝኸዱ ኮርስታት ወይ መደባት ኣብ ምእላሽ
እንታይነት እቶም ዝወሃቡ ኮርስታትን መደባትን ኣብ ምርዳእ
ቴክኖሎጂ፣ ኮምፒውተር፣ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ወዘተ ናይ ምርካብ ዕድል
ናይ እቶም ክጥቕሙ እዮም ዝተብሃሉ ኮርስታት ወይ መደባት ደረጃ ጽርየት
ናይ ምቅርራብ ስምዒት

Question Title

* 12. ትምህርቲ ክትመሃር ዘለዓዕለካ ነገር እንታይ እዩ?

  ምሉእ ብምሉእ ኣገዳሲ ኣይኮነን ዝተወሰነ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣገዳሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝዛመድ ኣይኮነን
ተወሳኺ ገንዘብ ምርካብ
ዝሓሹ ናይ ስራሕ ዕድላት
ፍልጠተይ ምስፋሕ
ዕግበትን ናይ ስራሕ ውሑስነትን
ን መጻኢየይ ብዝሓሸ ናይ ምድላው ተኽእሎ
ሰርቲፍኬት ወይ ዲግሪ ምርካብ
ናይ እቶም ኮርስታት ወይ መደባት ደረጃ ጽርየት
ናይ ምቅርራብ ስምዒት

Question Title

* 13. ንስኻ ወይ ዝኾነ ኣብ ቤትካ ዝርከብ ሰብ ኮርስታት ኣብ ምውሳድ ዝርከብ ሰብ ኣሎ ዶ ወይ ኣብ’ዞም ዝስዕቡ ናይ ቤት ትምህርቲ፣ ማሕበረሰበዊ ኮሌጅ ወይ ማሕበረሰባዊ ኤጀንሲ ኮርስታትን መደባትን ድልየት ዘለዎ ሰብ ኣሎ ዶ? ኣብ ኩሎም እቶም ዝምልከቶም መማረጺታት ምልክት ግበር።

Question Title

* 14. ንዓኻ ኮርስታት ንምውሳድ እቶም ዝበለጸ ምቹውነት ዘለዎም መዓልቲታት ኣየኖት እዮም? ኣብ ኩሎም እቶም ዝምልከቶም መማረጺታት ምልክት ግበር።

Question Title

* 15. ን ኮምፒውተር ክንደየናይ ግዜ ደጋጊምካ ትጥቀም?

Question Title

* 16. ብኽብረትካ ነዞም ዝስዕቡ መሳርሒታት ኤሌክትሮኒክስ ብኸመይ ከም እትረክብ ሓብረና። ኣብ ኩሎም እቶም ዝምልከቶም መማረጺታት ምልክት ግበር።

  ናይ ውልቂ ንብረት ካብ ስድራ ቢት ወይ ኣዕርኽቲ ዝተለቃሕኹዎ ካብ ቤት ትምህርቲ ብነጻ ዝተወሃበ ወይ ብልቓሕ ዝተረኸበ ክረክብ ኣይክእልን
ዴስክቶፕ ኮምፒውተር
ላፕቶፕ ኮምፒውተር
ስማርት ስልኪ

Question Title

* 17. ናትካ ወይ ናይ ዝኾነ ኣብ ቤትካ ዝርከብ ሰብ ድልየት ዝኾኑ ኮርስታት ኣየኖት እዮም? ኣብ ኩሎም እቶም ዝምልከቶም መማረጺታት ምልክት ግበር።

Question Title

* 18. ነቲ ናይ ትምህርትኻ ጉዕዞ ክትጅምር ወይ ክትቅጽል ብዛዕባ ዝሕግዘካ ናይ ትምህርቲ ትልሚ ንምዝርራብ ፍቓደኛ ዲኻ? መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ ኣብ ታሕቲ ስምካን ቁጽሪ ስልክኻ ን/ወይ ናይ ኢሜይል ኣድራሻኻ ጸሓፈልና።መዘኻኸሪ፡ ብኽብረትካ ነዚ ናይ እዚ ገምጋም ሊንክ ብምውሃብ ወይ ናብ Northern Alameda Adult Education ናይ ሓባር መርበብ ሓበሬታ www.naaec.org ብምውካስ ን ኣባላት ስድራ ቤትካ ወይ የዕሩኽትኻ ኣባጽሐልና።

T