1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

 
17% of survey complete.

แบบสอบถามชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในงานค้นคว้าวิจัยอิสระเพื่อศึกษาภาพรวมของตลาด ซึ่งต้องใช้แบบสอบถามในการสำรวจความคิดเห็นของท่าน โดยคำตอบที่ได้ไม่มีผลใด ๆ ต่อท่าน ข้อมูลที่ได้จะนำมาวิเคราะห์โดยรวมเพื่อประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้นจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านช่วยตอบให้ครบทุกข้อและตรงตามความรู้สึก หรือตามความเป็นจริงของท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ และวิจัยออกมาอย่างถูกต้องที่สุด และเป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยอื่นต่อไป

* 1. เพศ

* 2. อายุ

* 3. ระดับการศึกษาในปัจจุบันหรือสูงสุด

* 4. อาชีพ

* 5. รายได้ต่อเดือน

T