Kaji selidik ini dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) bagi mendapatkan maklum balas situasi terkini perniagaan di Malaysia berikutan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 2.0 yang telah diumumkan oleh Kerajaan bermula pada 14 Januari 2021. Maklum balas anda adalah SULIT dan segala maklumat yang diberikan adalah untuk kegunaan Kerajaan Malaysia sahaja. Kami mengucapkan terima kasih di atas masa yang diluangkan untuk menjawab kaji selidik ini.
This survey is conducted by the Ministry of Entrepreneur Development and Cooperatives (MEDAC) to get feedback on the current business situation following the Movement Control Order (MCO) 2.0 which has been announced by the Government starting 14 January 2021. Your responses will be kept CONFIDENTIAL and be analysed by the Government of Malaysia in relation to the above. Thank you for taking the time to answer this survey.
 
Untuk kegunaan dalaman & pelaporan sahaja. 
For internal reporting & use only.

Kaji selidik ini mempunyai 6 seksyen bagi mengkaji aspek berikut:  
This survey consists of 6 sections as follows:

SEKSYEN A: MAKLUMAT DEMOGRAFI 
SECTION A: DEMOGRAPHIC INFORMATION
SEKSYEN B: IMPAK COVID-19 KE ATAS PERNIAGAAN
SECTION B: IMPACT OF COVID-19 TO BUSINESSES
SEKSYEN C: TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PERNIAGAAN MENANGANI KRISIS COVID-19
SECTION C: BUSINESS RESPONSES TO COVID-19 CRISIS
SEKSYEN D: ADAPTASI KEPADA TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI
SECTION D: ADOPTION OF TECHNOLOGY AND DIGITALISATION
SEKSYEN E:  PERSEPSI DAN KESAN ARAHAN KERAJAAN TERHADAP PERNIAGAAN
SECTION E: PERCEPTION AND EFFECT ON GOVERNMENT INTERVENTION ON BUSINESSES
SEKSYEN F: JANGKAAN PERNIAGAAN PADA MASA HADAPAN
SECTION F: EXPECTATION AND FUTURE BUSINESS OUTLOOK

Question Title

* 1. Seksyen A: Maklumat Demografi 
Section A: Demographic Information


Nama Syarikat/Perusahaan:
Name of Company/Enterprise:

0 of 62 answered
 

T