1. مقدمه

 
13% of survey complete.

در دنیای رقابتی امروز وجود تیم های تحقیق و توسعه مجازی ( گروهی که مستقل از زمان و مکان و مرزهای سازمانی با کمک تکنولوژی ارتباطات بطور مستقل کار می کنند ولی هدف مشترک دارند) برای کاهش زمان رسیدن محصول به بازار و کاهش قیمت های تمام شده و پیدا کردن راه حل سریع برای مشکلات پیچیده سازمانی , یک ضرورت است. تیم های مجازی سازمانهای کوچک و متوسط را قادر می سازد تا به دریایی از متخصصین و خبرگان بدون هیچ مانع مکانی و زمانی دسترسی داشته باشند. امروزه شرکتها برای افزایش کارایی و قدرت رقابت پذیری , سرمایه گذاری سنگینی روی تیم های مجازی انجام می دهند و بجز چند استثنا همه تیم های سازمان به یک معنا مجازی می باشند. برای رقابت در دنیای رقابتی و غلبه بر تغییرات سریع تکنولوژیکی و ازدیاد تنوع محصول در فضای تولید جدید , شرکت های کوچک و متوسط باید محصولات جدید را بصورت پایدار به بازار معرفی نمایند. معمولا شرکت های کوچک و متوسط از کمبود منابع مالی و انسانی خصوصا در بخش تحقیق و توسعه که قادر است تکنولوژی جدید را خلق نماید و یا تغییراتی در تکنولوژی جدید برای سود و رقابت پذیری بیشتر ایجاد نماید , رنج می برند. یکی از راه های غلبه بر این ضعف در شرکت های کوچک و متوسط توسعه محیط های همکاری مشترک و شبکه ای است تا توان این شرکت ها در توسعه محصول جدید بالا رود

گروهی از محققین دانشگاه با حمایت مالی دانشگاه یو-ام مالزی در حال توسعه یک سیستم همکاری بین واحد های تحقیق و توسعه شرکت های کوچک و متوسط بصورت مجازی هستند تا بکمک آن این شرکت ها قادر به توسعه محصول جدید گردند. هدف اولیه این تحقیق مطالعه و شناسایی ویژگیهایی است که باید این سیستم همکاری مجازی داشته باشد تا بتوان بطور موثر این روش را در شرکت های کوچک و متوسط اجرا نمود

T