Divèsite, Ekite ak Apèsi sou Enklizyon

Divèsite: Yon apresyasyon nan yon varyete kapasite, ladrès ak eksperyans. Pou chèche aktivman moun ki gen enterè ki soti nan divès orijin kiltirèl pou atenn rezilta siperyè.
Bay tout moun ak òganizasyon opòtinite pou yo fè konpetisyon nan yon mache ki jis ak louvri.
 
Ekite: Yon angajman pou bay tout moun opòtinite. Kreye kondisyon pou tout moun fè konpetisyon sou yon teren ki jis ak egal. Chak moun gen opòtinite pou yo reyisi.
 
Enklizyon: Yon santiman apatenans.  Pou valorize diferans yo pou atenn bonjan rezilta.  Tout moun byenvini, gen valè ak enkli.
 
*Definisyon Divèsite, Ekite, ak Enklizyon pou Konstriktè ak Kontraktè Asosye yo*
Baze kòmantè/chwa sou òganizasyon/konpayi aktyèl ou.

Question Title

* 1. Divèsite Jeneral, Ekite ak Kilti Enklizyon

  Fòtman Dakò Dakò Net Pa Dakò Fòtman   Pa Dakò
Lidèchip  konpayi sa a  ankouraje  divèsite.
Jesyon montre divèsite enpòtan atravè aksyon l yo.
Konpayi sa a angaje pou amelyore divèsite anplwaye yo.
Konpayi sa a ankouraje yon plas travay ki pèmèt Anplwaye yo rete yo menm nan travay la san yo pa pè.
Konpayi sa a respekte moun e li valorize diferans yo.  
Lidèchip konpayi sa a trete Tout anplwaye yo avèk jistis.
Nan konpayi sa a, anplwaye yo apresye lòt moun ki gen orijin, kwayans ak eksperyans ki diferan de pa yo.
Jesyon ak pozisyon pwofesyonèl nan konpayi sa a gen ladann fi ak minorite yo.
Konpayi sa a gen yon plas travay ki divèse.
Lidèchip la konprann divèsite  enpòtan pou siksè nou nan lavni.

Question Title

* 2. Kòmantè oswa sijesyon pou amelyorasyon:

Question Title

* 3. Anbochaj ak Rekritman

  Fòtman Dakò Dakò Net Pa Dakò Fòtman   Pa Dakò
Konpayi sa a pran mezi aktif pou l chache yon pisin kandida divès lè anbochaj.
Gen yon divèsite pami moun yon candida travay pral rankontre/wè nan premye vizit li nan konpayi an.

Question Title

* 4. Ekite ak Devlopman Karyè

  Fòtman Dakò Dakò Net Pa Dakò Fòtman   Pa Dakò
Yo ankouraje anplwaye ki soti nan tout orijin ak yon seri idantite nan diferan orijin pou yo aplike pou pi gwo pozisyon.
Yo trete anplwaye ki soti nan tout orijin ak yon seri idantite nan diferan orijin ak jistis nan pwosesis pwomosyon entèn.
Gen yon chemen devlopman karyè pou tout anplwaye ki soti nan tout orijin ak yon seri idantite nan konpayi sa a.
Divèsite se yon baryè pou pwogresyon nan konpayi sa.                                                
Pwosesis pou avansman karyè/pwomosyon an transparan pou tout anplwaye yo.

Question Title

* 5. Kòmantè oswa sijesyon pou amelyorasyon:

Question Title

* 6. Eksperyans Pèsonèl

  Fòtman Dakò Dakò Net Pa Dakò Fòtman   Pa Dakò
Eksperyans mwen nan konpayi sa a fèm konprann diferans pi byen pami ko-travayè mwen yo.
Chache konnen moun ak diferan orijin yo poukont mwen te fasil pou mwen nan konpayi sa a.
Mwen alèz ak  konfòtab  bò kote lòt moun k ap travay – kèlkeswa tit, pozisyon oswa prestij yo.
Mwen konfòtab pou m pale sou orijin ak eksperyans kiltirèl mwen.
Mwen ka rekòmande òganizasyon sa a tankou yon bon kote pou travay.
Òganizasyon sa a enspire m pou m fè tout efò m nan travay.
Mwen gen entansyon travay nan konpayi sa a disi yon ane.

Question Title

* 7. Kòmantè oswa sijesyon pou amelyorasyon:

Question Title

* 8. Règleman ak Pwosedi

  Fòtman Dakò Dakò Net Pa Dakò Fòtman   Pa Dakò
Règleman oswa pwosedi konpayi sa a ankouraje divèsite, ekite ak enklizyon.
Òganizasyon an gen règleman ki dekouraje asèlman Ak diskriminasyon.
Mwen konnen ak konprann pwosedi pou rapòte ensidan diskriminasyon ak/oswa patipri nan travay.
Mwen kwè konpayi a pral pran aksyon apwopriye nan repons ensidan Diskriminasyon ak/oswa Patipri.

Question Title

* 9. Kòmantè oswa sijesyon pou amelyorasyon:

Question Title

* 10. Enklizyon

  Fòtman Dakò Dakò Net Pa Dakò Fòtman   Pa Dakò
Anplwaye ki gen orijin diferan yo kominike byen  nan konpayi sa a.
Jesyon konpayi sa a demontre angajman Pou satisfè bezwen anplwaye ki andikape yo.
Yo bay moun ki gen laj diferan menm valè nan òganizasyon sa a.
Yo pa tolere blag rasyal, etnik, seksyèl oswa jouman nan òganizasyon sa a.
Konpayi sa a bay yon anviwonman  pou moun ki lib ak ouvri nan ekspresyon lide yo, opinyon ak kwayans
Konpayi sa a envesti lè ak enèji nan devlope plizyè ekip.

Question Title

* 11. Kòmantè oswa sijesyon pou amelyorasyon:

Question Title

* 12. Sipèvizè Imedya w

  Fòtman Dakò Dakò Net Pa Dakò Fòtman   Pa Dakò
Sipèvizè m angaje ak sipòte Divèsite, ekite ak enklizyon.
Sipèvizè m jere zafè ki gen rapò ak divèsite, ekite ak zafè enklizyon avèk satisfaksyon.
Sipèvizè m ankouraje moum ki gen diferan lide ak opinyon pou yo pale.
Mwen santi mwen alèz pou m pale sou pwoblèm/difikilte nan travay la ak sipèvizè m.

Question Title

* 13. Kòmantè oswa sijesyon pou amelyorasyon:

Question Title

* 14. Fòmasyon Divèsite

  Fòtman Dakò Dakò Net Pa Dakò Fòtman   Pa Dakò
Konpayi sa a fè yon bon travay nan bay pwogram edikasyon ki ankouraje divèsite, ekite ak enklizyon nan plas travay nou an.
Konpayi sa a gen yon divèsite, ekite, ak enklizyon oswa pwogram ekivalan Oswa inisyativ.

Question Title

* 15. Kòmantè oswa sijesyon pou amelyorasyon:

T