Η εταιρεία με την επωνυμία UPGRADE συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της στο πλαίσιο των συναλλαγών της με τον πελάτη για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Η εταιρεία εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων αυτών κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, ενώ φροντίζει τα δεδομένα αυτά να είναι τα κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στα αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Τα δεδομένα των πελατών μας υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο, αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο και χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς τους οποίους η εταιρεία έχει κοινοποιήσει στον πελάτη. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα δεδομένα των πελατών της να είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
Ο/Η πελάτης συμπληρώνοντας το παρόν ερωτηματολόγιο δηλώνει ότι ΣΥΝΑΙΝΕΙ  στην επεξεργασία των δεδομένων του από την εταιρεία UPGRADE για το σκοπό του ελέγχου της επιλεξιμότητας του για την ένταξη του σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Question Title

1. Στοιχεία Επικοινωνίας

Question Title

2. Ημερομηνία Έναρξης Επιχείρησης

Ημερομηνία

Question Title

3. Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας;

Question Title

4. Αναφέρετε τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της Επιχείρησης για τους οποίους επιθυμείτε να επιδοτηθείτε.

Question Title

5. Ποια τα Κέρδη προ Φόρων & Αποσβέσεων της Επιχείρησης; 

Question Title

6. Ποιος ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης (ΕΜΕ);

Question Title

7. Ποιος ο Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης;

Question Title

8. Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής;
(Η ιδιωτική συμμετοχή αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου)

Question Title

9. Πόσους μήνες η επιχείρηση ήταν σε λειτουργία κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους;

T