Ob peb hnub dhau los no, peb xa tau ib tsab ntawv los rau koj hais txog kev hloov thawj tswj nyob rau hauv koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv. Txoj kev koom tes yog ib qho uas tseem ceeb heev rau Tuam Thawj Saib Xyuas Silva. Yog li no, nws thiaj li xav paub seb koj xav li cas txog ntawm qhov kev xaiv thawj tswj rau xyoo kawm ntawv yuav los tom ntej no.

Nyob rau txhua txhia nqe lus nug nram qab no, thov koj kos ib nqe lus teb qhia rau peb seb qhov twg tseem ceeb tshaj plaws. Txawm yog koj pom hais tias xaiv tshaj ib nqe lus teb rau ib lo lus nug twg tseem ceeb tshaj los peb thov kom koj tsuas xaiv ib nqe uas tseem ceeb tshaj plaws xwb.

* 1. Lus Teb Rau Tus Thawj Tswj Saib Xyuas

* 2. Thov koj kos ib qho nram qab no qhia seb koj yog leej twg nyob rau lub tsev kawm ntawv no?

* 3. Koj puas tau teb lo lus nug los sis qhov survey hauv xov tooj?

* 4. Cov nram qab no, qhov twg yog qhov uas koj nyiam tshaj txog lub tsev kawm ntawv no?

* 5. Raws li qhov koj pom, thov koj qhia seb tus thawj tswj tom ntej no yuav tsum yog tus coj cwj pwm zoo li cas los sis nws yuav tsum muaj kev txawj ntse li cas?

* 6. Cov nram qab no, koj xav hais tias qhov twg yog qhov tseem ceeb tshaj uas peb tus thawj tswj tom ntej no yuav tsum tau ntsuam xyuas?

* 7. Puas muaj tej yam dab tsi ntxiv uas koj xav kom Tuam Thawj Saib Xyuas Silva paub txog thaum nws xaiv ib tug thawj tswj los saib xyuas lub tsev kawm ntawv no rau lwm xyoo?

T