แบบบันทึกการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน

 
 100% 
*
1. ชื่อผู้รับการนิเทศ (ครูที่ปรึกษา / ครูประจำชั้น / หัวหน้าระดับ)
*
2. วันที่รับการนิเทศ
DD MM YYYY
วันที่
/
/
*
3. สภาพห้องเรียน
ดีมากดีน้อยไม่มี
มีป้ายนิเทศเพื่อแสดงข่าวสารและความรู้ต่างๆ
มีป้ายแสดงข้อมูลสถิติของห้องเรียนที่เป็นปัจจุบัน
มีสัญลักษณ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มีการแสดงผลงานนักเรียน
บรรยากศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้
*
4. การบริหารจัดการห้องเรียน
ดีมากดีน้อยไม่มี
ใช้การเสริมแรงเชิงบวกในการจัดการเรียนรู้ (Positive Rienforcement)
ใช้วิธีการทำงานเป็นกลุ่ม (Working in Groups)
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ (Involve Everyone)
*
5. ครูผู้สอน
ดีมากดีน้อยไม่มี
มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
มีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง
แต่งกายเหมาะสมกับความเป็นครู
การใช้วาจาเชิงบวกในการสอน
*
6. นักเรียน
ดีมากดีน้อยไม่มี
ตั้งใจปฎิบัติกิจกรรมการเรียนที่ได้รับมอบหมาย
นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้
นักเรียนกระตือรือร้นและกล้าซักถามครู
นักเรียนมีวินัยในชั้นเรียน
นักเรียนแต่งกายสะอาดถูกต้องตามระเบียบ
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!