Download E-Book ประกอบการเรียน

 
*
1. แบบสอบถามความพึ่งพอใจต่อการใช้สื่อสารสนเทศ
ปรับปรุงพอใช้ปานกลางดีดีมาก
การเข้าถึงข้อมูลมีความสะดวกหรือไม่
รูปแบบการเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัย
สะดวกในการใช้งาน E-Book บนอุปกรณ์ของนักศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้ E-Book ประกอบการเรียน
ต้องการ E-Book ในหัวข้อการเรียนอื่นอีกหรือไม่
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!