VN_Elements Assessment_End of training survey

1. VN_Elements Assessment_End of Training Survey

 
Chúc mừng bạn đã hoàn thành Khóa học về Đánh giá trong Lớp học Thế kỷ 21 của Intel (Intel®Teach Elements: Assessment in 21st Century Classroom). Xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số phản hồi/ nhận xét về Khóa học.
*
1. Thông tin về bạn:
*
2. Bạn đã hoàn thành bao nhiêu mô-đun và bài tập của Khóa học về Đánh giá trong Lớp học Thế kỷ 21?
*
3. Khóa học điện tử này có hữu ích đối với bạn không?
*
4. Những nội dung nào sau đây là hữu ích đối với bạn? (có thể chọn nhiều câu trả lời)
*
5. Bạn đã hoàn thành bao nhiêu hoạt động Kế hoạch Hành động?
*
6. Các hoạt động Kế hoạch Hành động này có hữu ích đối với bạn không?
*
7. Bạn sẽ giới thiệu Khóa học này với bạn bè hay đồng nghiệp của mình không?
8. Ý kiến đóng góp của bạn để cải tiến khóa học?
9. Bạn muốn tìm hiểu thêm những nội dung nào khác trong Chương trình Intel® Teach Elements? (Có thể chọn nhiều nội dung)
*
10. Bạn có muốn được cập nhật về những khóa học mới của Chương trình Intel® Teach Elements?
Cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn. Chúc bạn sức khỏe và thành công!

Trân trọng,
Chương trình Giáo dục Intel Việt Nam.
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!