VN_Elements Assessment_Participants Data

1. Default Section

 
Chào mừng bạn đến với Khóa học về Đánh giá trong Lớp học Thế kỉ 21 của Intel (Intel® Teach Elements - Assessment in 21st Century Classrooms). Xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về bạn.
*
1. Họ và Tên:
*
2. Bạn là:
*
3. Cấp dạy:
*
4. Bộ môn/chuyên ngành:
*
5. Đơn vị:
*
6. Tỉnh/Thành phố:
7. Số điện thoại:
8. Email:
Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều điều lý thú, bổ ích từ Khóa học này. Mời bạn bắt đầu Khoá học!
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!