แบบประเมินความพึงพอใจ Elsevier Publishing Workshop (17 มิย. 2556)

1. How to write a great research paper, and get it accepted by a high impact journal

 
1. ความรู้เรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
[1 (น้อย)- - - - - - - - - -5 (มากที่สุด) N/A=ไม่มีข้อมูล]
12345N/A
ก่อนอบรม
หลังอบรม
2. การอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน / การเรียนของท่าน
[1 (น้อย)- - - - - - - - - -5 (มากที่สุด) N/A=ไม่มีข้อมูล]
12345N/A
ประโยชน์ที่ได้รับ
3. ความสามารถในการบรรยายและถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
[1 (น้อย)- - - - - - - - - -5 (มากที่สุด) N/A=ไม่มีข้อมูล]
12345N/A
ความพึงพอใจ
4. ท่านทราบข่าวการบรรยายครั้งนี้จากที่ใด
5. ท่านต้องการให้มีการจัดอบรมเพิ่มเติมในหัวข้อใด (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ)
6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!