Αξιολόγηση από Εκπαιδευόμενους

1. Αξιολόγηση από Εκπαιδευόμενους

 
1. Στοιχεία Εκπαιδευόμενου
2. Φύλο:
3. Ηλικία:
4. Επίπεδο Εκπαίδευσης:
5. Κατάσταση Απασχόλησης:
6. Παρακαλούμε επιλέξτε το Σχολείο.
ΠΚΕΕΠ:
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προγράμματος & Οργάνωσης του ΠΚΕΕΠ
Α. Αξιολόγηση Προγράμματος
7. Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω φράσεις και επιλέξτε τον αριθμό (βαθμό) που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο (1 = ελάχιστος, 10 = μέγιστος):
12345678910
Γενική εντύπωση από το Πρόγραμμα
Βαθμός κάλυψης των θεματικών αντικειμένων
Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τους άλλους συμμετέχοντες
8. Ο χρόνος που διατέθηκε για τη διεξαγωγή των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος ήταν:
9. Το πλήθος των εκπαιδευομένων για ένα τέτοιο πρόγραμμα ήταν:
10. Σημειώστε στο κελί το πλήθος των εκπαιδευομένων ανά σταθμό εργασίας (PC):
11. Η αναλογία αυτή βοήθησε στην επίτευξη των σκοπών της διδασκαλίας:
12. Πόσο συχνά ανατρέξατε - συμβουλευτήκατε τα εγχειρίδια (βιβλίο - σημειώσεις) που διατέθηκαν από το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σας:
Β. Αξιολόγηση Οργάνωσης του ΠΚΕΕΠ – Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Καταρτιζομένων
13. Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω φράσεις και επιλέξτε τον αριθμό (βαθμό) που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο (1 = ελάχιστος, 10 = μέγιστος):
12345678910
Ποια η γνώμη σας για τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποστήριξη των διαδικασιών εντός του ΠΚΕΕΠ
Καταλληλότητα χώρων διδασκαλίας
Γραμματειακή υποστήριξη – Εξυπηρέτηση
Γ. Αυτοαξιολόγηση
14. Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω φράσεις και επιλέξτε τον αριθμό (βαθμό) που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο (1 = ελάχιστος, 10 = μέγιστος):
Είστε πια ικανός με τη βοήθεια του υπολογιστή:
12345678910
Να συντάξετε ένα κείμενο
Να στείλετε ένα mail
Να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο
Να διαχειριστείτε αρχεία και έγγραφα
Να γνωρίζετε ποιο λογισμικό εργαλείο (MS Word, Excel, e-mail κ.λπ.) πρέπει να επιλέξετε για το πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε ή/και, αντίστροφα, γνωρίζετε τι προβλήματα μπορεί να επιλύσει κάθε εφαρμογή
Έχετε μια γενική κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του υπολογιστή (σε λογικό και φυσικό επίπεδο), των δυνατοτήτων και των ορίων του;
Είστε πια ικανός να ενεργήσετε ανεξάρτητα για να βελτιώσετε τις γνώσεις και δεξιότητές σας (π.χ. μπορείτε να ανακαλύψετε νέες λειτουργίες μιας εφαρμογής ή τουλάχιστον μπορείτε να προσπαθήσετε να καταλάβετε τη λειτουργία ενός προγράμματος που δε γνωρίζετε);
Δ. Μελλοντικές Κινήσεις - Ενημέρωση

Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω φράσεις και επιλέξτε τον αριθμό (βαθμό) που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο:
15. Σκοπεύετε να συνεχίσετε την κατάρτισή σας στα προχωρημένα προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ);
16. Κατά πόσο είστε ενημερωμένοι για την ύπαρξη των προχωρημένων προγραμμάτων των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.);
Image as described above
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!