แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

1. Default Section

 
1. ด้านคุณภาพของผลงาน
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดไม่ลงความเห็น
การให้บริการตรวจวิเคราะห์
การให้บริการวิชาการ
การวิจัยอาหารปลอดภัย
การพัฒนาศูนย์ฯ
คุณภาพโดยรวม
2. ด้านคุณภาพงานบริการ
มากที่สุดมากปานกลางน้อยมากไม่ลงความเห็น
ความรวดเร็ว
ความถูกต้อง
ความเป็นกันเอง
3. ด้านอาคารสถานที่ บริเวณจอดรถ ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ ลานพักผ่อน
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดไม่ลงความเห็น
ความสวยงาม
ความสะอาด
ความสะดวกสบาย
ความร่มรื่น
ความน่าอยู่ และความประทับใจ
Powered by SurveyMonkey
Check out our sample surveys and create your own now!